Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, teambuilding, organisatie-advisering, coaching, begeleiding, assessment of andere werkzaamheden tussen ons bureau en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag

Onze offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', tenzij anders is overeengekomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

4. Personeel

4.1. Wijziging advies- of trainingsteam

Wij kunnen de samenstelling van het advies- of trainingsteam wijzigen, indien wij van mening zijn dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ons plaatsvinden.

4.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

5. Detachering

5.1. Opdrachtomschrijving incompany

Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om voor de aanvang van de dienstverlening te komen tot een omschrijving van de opdracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door AMETHIST Developing People en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door AMETHIST Developing People retour is ontvangen, dan wel wanneer AMETHIST Developing People is begonnen werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever uit te voeren. De bevestiging is gebaseerd op de door opdrachtgever aan AMETHIST Developing People verstrekte informatie.
De opdrachtbevestiging wordt gezien als de juiste en volledige overeenkomst.

5.2. Opdrachtomschrijving open inschrijvingen trainingen en workshops

De omschrijving van de opdracht staat in de brochure of flyer van de desbetreffende training of workshop.
De overeenkomst komt tot stand als AMETHIST Developing People het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier van de betreffende training of workshop heeft ontvangen.

5.3. Volledigheid van informatie

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de informatievoorziening door de opdrachtgever.

6. Trainingen en workshops

6.1. Wijze van deelname

 1. Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
 2. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft AMETHIST Developing People het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, binnen of buiten werkperioden van de trainingen, geldt hetzelfde.
 3. AMETHIST Developing People kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

6.2. Keuze trainingslocatie incompany

 1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door AMETHIST Developing People te stellen eisen.
 2. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.
 3. AMETHIST Developing People zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.
 4. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

6.3. Keuze trainingslocatie open inschrijvingen

 1. AMETHIST Developing People draagt zorg voor een geschikte trainingslocatie.
 2. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het door AMETHIST Developing People uitstellen van de training of workshop. Indien de klant binnen twee weken na aankondiging van het uitstel laat weten de betreffende training of workshop niet meer te willen volgen, restitueert AMETHIST Developing People binnen twee weken hierna reeds ontvangen betalingen.

6.4 Inschrijven open inschrijvingen trainingen en workshops

Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, geldt deelname op volgorde van binnenkomst.

6.5. Volledige deelname een trainingen en workshops en de follow up daarvan.

Indien een deelnemer een deel van een training of de bij een training of workshop behorende follow-up niet bijwoont en daaraan actief deelneemt, om welke reden dan ook, inclusief ziekte of overmacht, vervalt het recht op het bijwonen van de rest van de training of workshop of de follow-up daarvan.

7. Tarieven en kosten van de opdracht

7.1. Incompany

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht AMETHIST Developing People niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 4. In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in onze offerte(s), zijn begrepen onze reisuren en trainingsmateriaal, en zijn niet begrepen
  • onze reis- en verblijfkosten
  • de reis- en verblijfskosten van deelnemers aan trainingen en workshops 
  • arrangementskosten
  • de kosten van een locatie. 
 5. Indien in het vorige punt genoemde kosten door AMETHIST Developing People voldaan zijn, zal dit worden doorberekend aan de opdrachtgever.

7.2. Open inschrijvingen trainingen en workshops

 1. Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door AMETHIST Developing People georganiseerde activiteiten worden de op het moment van inschrijving laatst op de website gepubliceerde tarieven in rekening gebracht.
 2. In de tarieven zijn verblijfskosten niet en arrangementskosten soms wel en soms niet begrepen. Dit laatste verschilt per training of workshop. Indien deze kosten wel zijn inbegrepen, wordt dit vermeld op de website of wordt dat medegedeeld per mail.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Incompany

De eerste helft van de betaling wordt gefactureerd bij opdrachtaanvaarding en de tweede helft halverwege de looptijd van de opdracht. De betaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum.
Bij opdrachten die zich uitstrekken over een periode langer dan één maand zal maandelijks worden gefactureerd
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kunnen wij met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8.2. Open inschrijvingen trainingen en workshops

 1. Omdat het inschrijven voor een training het inkopen van een dienst met van tevoren vastgestelde datum is, is het wettelijke herroepingsrecht zoals genoemd in de Wet Koop op Afstand niet van toepassing.
 2. De betaling voor uw deelname dient uiterlijk op de startdatum van de training of workshop te zijn voldaan. Na die vervaldag gelden dezelfde bepalingen als genoemd in het punt hierboven.

9. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal AMETHIST Developing People dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal AMETHIST Developing People de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het trainings- of adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ons hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.
De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

Wij verplichten ons geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ons aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.
Opdrachtrapportages zullen door ons niet worden openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever.
De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt.

13. Aansprakelijkheid

Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

14. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig tweezijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft AMETHIST Developing People vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Voor trainingen en workshops gelden andere bepalingen, zie het punt annuleringsregeling.
Wij mogen van onze bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan onze invloed onttrekken of ons niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Wij behouden daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige intake- evaluatie- en observatieverslagen c.q. adviezen van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

15. Annuleringsregeling

15.1. Annulering en uitstel incompany trainingen, workshops en opdrachten

Boven het gestelde in artikel 14 van deze voorwaarden gelden vanwege het specifieke karakter van trainingen en workshops de volgende aanvullende voorwaarden.

 1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
  • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %
  • Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %
  • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 1. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan AMETHIST Developing People berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
 2. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

15.2. Annulering trainingen en workshops met open inschrijvingen door de deelnemer

Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door AMETHIST Developing People bevestigde e-mail.

 1. Annuleren tot 4 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten de inschrijfkosten voor die training.
 2. Annuleren van 4 tot 3 weken voor de start van de training kost aan annuleringkosten de inschrijfkosten voor die training benevens 50 % van de deelnamekosten.
 3. Annuleren van 3 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringkosten de inschrijfkosten voor die training benevens 75 % van de deelnamekosten.
 4. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van de inschrijfkosten voor die training benevens 100% van de deelnamekosten. 
 5. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.
 6. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 tm. 6 genoemd.
 7. Let op: voor annuleren binnen 14 dagen na inschrijving gelden bovenstaande regels niet. Annuleren binnen 14 dagen na inschrijving is kosteloos.

15.3. Annulering en uitstel trainingen en workshops met open inschrijvingen door AMETHIST Developing People

 1. Annuleren door AMETHIST Developing People in verband met onvoldoende aanmeldingen of omstandigheden binnen de bedrijfsvoering leidt tot teruggave van 100% van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
 2. Uitstel door AMETHIST Developing People in verband met onvoldoende aanmeldingen of omstandigheden binnen de bedrijfsvoering geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100% van alle betaalde kosten, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van het uitstel aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training.
 3. AMETHIST Developing People behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/of te belastend is voor ander deelnemers en/of de kwaliteit van de training voor andere deelnemers teveel doet afnemen. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaalbedrag voor de training of workshop

15.4. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops en evt. follow-up

 1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.
 3. Indien een deelnemer een deel van een training of (een deel van) de bij een training of workshop behorende follow-up niet bijwoont of daaraan niet actief deelneemt om welke reden dan ook inclusief ziekte of overmacht, vervalt het recht op het bijwonen van de rest van de training of workshop of de follow-up daarvan.

16. Klachtenregeling

16.1 Melding

 1. Een klant doet mondeling dan wel schriftelijk melding van ongenoegen bij de klachtenmanager, nadat is geprobeerd de klacht bij de direct betrokken persoon af te handelen (bijvoorbeeld docent/trainer).
 2. De klachtenmanager stelt vast waar de melding betrekking op heeft en registreert deze melding.
 3. De klachtenmanager handelt, indien mogelijk, de melding direct af. Indien afhandeling niet direct mogelijk is, maakt de medewerker met de klant nadere afspraken over de afhandeling van de melding. De klachtenmanager zal de melding vervolgens intern bespreken met betrokken perso(o)n(en) alvorens terug te koppelen aan de klant.
 4. Indien de melding niet naar de tevredenheid van de klant is de afgehandeld, meldt de klant zijn ontevredenheid opnieuw bij de klachtenmanager of dient een klacht in bij de klachtencommissie. 
 5. De namen ven de leden van de klachtencommissie zijn opvraagbaar bij het kantoor van AMETHIST Developing People en te zien onder de knop klachtencommissie op de website van AMETHIST Developing People.
 6. De klachtenmanager wijst de klant op de mogelijkheid van het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en bespreekt met de klant het formele traject van indiening van een klacht.

16.2. Indiening van klachten en vertrouwelijkheid

 1. Elke klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie over de wijze waarop AMETHIST Developing People zich jegens hem in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen. De klachtencommissie neemt de klacht uitsluitend in behandeling indien de klant eerst een melding van ongenoegen kenbaar heeft gemaakt en heeft geprobeerd de zaak met een direct betrokkene(n) op te lossen. Indien de melding niet heeft plaatsgevonden verwijst het secretariaat van de klachtencommissie de klager op de meldingsprocedure.
 2. Een gedraging van en / of dienst verleend door een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van AMETHIST Developing People, wordt aangemerkt als een gedraging van / dienst verleend door AMETHIST Developing People.
 3. Een klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:
  1. de naam en het adres van de indiener
  2. de dagtekening
  3. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.
 4. Elke klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

16.3. Geen verplichting tot behandeling

 1. AMETHIST Developing People is niet verplicht de klacht te behandelen als deze betrekking heeft op de wijze waarop AMETHIST Developing People zich heeft gedragen:
  1. waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die als formele klacht is behandeld conform de artikelen 5 tot en met 8 van deze regeling;
  2. die langer dan een jaar voor indiening heeft plaatsgevonden
  3. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een ander rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest of;
  4. zolang ter zake daarvan op bevel van de officier van justitie een opsporingsverzoek of een vervolging gaande is of als de gedraging deel uit maakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit ter zake waarvan op bevel van de officier van justitie een opsporingsverzoek of een vervolging gaande is.
 2. AMETHIST Developing People is niet verplicht de klacht te behandelen als het belang van de klant of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is, dit ter beoordeling van het secretariaat van de klachtencommissie
 3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst schriftelijk in kennis gesteld.

16.4. Klachten

 1. De klachtencommissie zendt binnen twee werkdagen na ontvangst een bevestiging van ontvangst aan de klant.
 2. De ontvangstbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht door de klachtencommissie.
 3. Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van de klacht, van de ontvangstbevestiging die klager ontvangen heeft en van de daarbij behorende stukken.

16.5. Afhandeling klachten

 1. Bij de behandeling van de klacht betrekt de klachtencommissie het verhaal van beide partijen in zijn afweging.
 2. De klachtencommissie beslist binnen zeven weken inzake de klacht.
 3. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.

16.6. Horen van de klant en de beklaagde

 1. De klachtencommissie stelt de klant en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. De klachtencommissie kan de toepassing van het eerste lid achterwege laten als de klant heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als de klacht kennelijk ongegrond is.
 3. De klachtencommissie maakt van het horen een verslag. Het verslag wordt eerst toegezonden aan de betrokkenen en wordt door de klachtencommissie gearchiveerd.

16.7. Termijn van behandeling

 1. De klachtencommissie handelt een klacht binnen acht weken na ontvangst door AMETHIST Developing People af.
 2. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen.
 3. De klachtencommissie doet van de verdaging schriftelijk mededeling aan de klant en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden.

16.8. Kennisgeving, registratie en bewaartermijn

 1. AMETHIST Developing People stelt de klant schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en van de beslissing die hij daaraan verbindt.
 2. De uiteindelijke beslissing en uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen.
 3. AMETHIST Developing People draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten en bewaart relevante stukken gedurende een jaar.

16.9. Klachtencommissie

 1. De klachtencommissie bestaat uit de volgende personen.
  1. D. Veldhuyzen, trainer, coach, mediator en ondernemer
  2. B. Stoeller, co-trainer en vision software engineer
  3. B. Sarbach, trainer, coach en ondernemer

17. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam.

18. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Gepubliceerd op 14 augustus 2019